Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:
Stichting Leergeld Den Bosch, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende te Kooikersweg 2F, postcode 5223 KA, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17137638.

Telefoon: 073 6149472
Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 10.00 - 13.00 uur (schoolvakanties gesloten)
Email: info@leergelddenbosch.nl


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Stichting: Stichting Leergeld Den Bosch
Donaties: Aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting Leergeld Den Bosch van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.
Doelstellingen: Door de Stichting vastgestelde doelen of streven dat men beoogt te behalen.

Artikel 2: Algemeen
Stichting Leergeld Den Bosch is opgericht met als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in 's-Hertogenbosch, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
– Subsidies, donaties, fondsen en andere bijdragen;
– Schenkingen, erfstellingen en legaten;
– Alle andere verkrijgingen en baten,

Artikel 3: Donaties
Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting.
Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden
Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.leergelddenbosch.nl.

Via de website kan er een machtiging worden afgegeven voor een maandelijkse bijdrage aan de stichting. Het gekozen bedrag zal dan maandelijks automatisch afgeschreven worden van de opgegeven bankrekening.

Iedere donateur mag op ieder moment de machtiging intrekken of de automatische incasso opzeggen. Dit kan per e-mail via info@leergelddenbosch.nl. De stichting zal hier dan direct gevolg aan geven, de machtiging voor de automatische incasso stopzetten en de donateur hiervan op de hoogte houden.

Voor het verwerken van de donaties maakt de Stichting gebruik van Mollie die de donaties via de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl

Artikel 4: Aansprakelijkheid
De Stichting, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens kunnen door de Stichting worden opgenomen in een relatiebestand.
De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie.
Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.
De donateur heeft de mogelijkheid om een eenmalige donatie anoniem te verstrekken.

Artikel 6: Geschillenregeling
Op alle geschillen tussen Stichting en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.
Een geschil wordt bij uitsluitend beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.