Ons team

Het team van Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch bestaat uit vrijwilligers en een beroepskracht.

Vrijwilligers

Wij zijn erg trots op onze vrijwilligers. Zij geven hun waardevolle persoonlijke aandacht en tijd aan de stichting, zodat kinderen weer kunnen meedoen! Onze vrijwilligers zijn bijvoorbeeld

  • intermediair of tussenpersoon die de gezinnen thuis bezoekt
  • administratieve kracht op kantoor
  • webredacteur

Coördinator

De ‘spin in het web’ van Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch is onze beroepskracht Diny van den Dungen. Haar taken zijn uitvoerig beschreven in ons huishoudelijk reglement.
Als parttime coördinator geeft Diny leiding aan de vrijwilligers en is zij een belangrijke informatiebron voor cliënten en bestuur. Diny besluit op basis van de criteria of aanvragen worden gehonoreerd. Twijfelgevallen legt zij voor aan het bestuur.
Ga naar Contact voor de bereikbaarheidsgegevens van onze coördinator.

Bestuur

Het bestuur zet op basis van het meerjarig beleidsplan 2017-2020 van Leergeld Nederland het lokale beleid uit. Wij richten ons in ons werkgebied onder meer op versterking van de signalerings- en beleidsbeïnvloedingsfunctie en intensivering van samenwerking met andere organisaties.
Het bestuur overlegt met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, sponsors en andere organisaties. Ook neemt het bestuur besluiten over specifieke aanvragen die de coördinator voorlegt.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen, zie ook de foto:

  • waarnemend voorzitter & hrm: Jeannette Dorresteijn linkedin Hans J.C. van Veen
  • secretaris: Henk Hendrix
  • penningmeester: Francis Roeffen linkedin Francis Roeffen
  • pr & fondsenwerving: Renske Wijntjes linkedin Ivonne Smit

Ga naar Contact voor de bereikbaarheidsgegevens van ons bestuur.

Commissie van Aanbeveling

Leden van onze Commissie van Aanbeveling zijn:
mevrouw Riet Knaapen en de heren René Dullaart en Pierre van Hedel.

Jaarstukken en andere documenten

Ga naar onze actuele jaardocumenten:

Organisaties die ons steunen, ontvangen ons uitgebreide financiële jaarverslag.
Iedere geïnteresseerde kan dit verslag opvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Netwerk tegen armoede logo

ANBI-logoOp 01 januari 2009 werd Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling.

Reglementen

De coördinator en alle vrijwilligers hebben een privacyverklaring ondertekend.
Onkostenvergoedingen geschieden volgens een vastgestelde regeling.
De coördinator wordt betaald volgens de cao Zorg en Welzijn.
De bestuursleden en alle andere medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.