Leergeldformule

postcodezoeker

Om kinderen weer mee te laten doen, hebben we een eigen werkwijze, ook wel de Leergeldformule genoemd. Deze bestaat uit de onderstaande zes stappen.

Nederlandse versie
Engelse versie
 1. Huisbezoek of uitgebreide intake

  Gezinnen die Leergeld om ondersteuning vragen worden thuis bezocht door een goedopgeleide en geïnformeerde intermediair (vrijwilliger). Contact via een spreekuur of (beeld)bellen is ook mogelijk. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de ondersteuningsbehoefte geïnventariseerd. Op basis van beschikbare documenten wordt een overzicht gemaakt van het gezinsinkomen en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Dit vormt de basis voor het in aanmerking komen voor ondersteuning. Een uitzondering hierop is mogelijk als de inkomenstoets al door een andere professionele organisatie is gedaan.


 2. Voorzieningen

  Tijdens het persoonlijk gesprek kijkt de intermediair met de ouders of verzorgers wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de gevraagde ondersteuning. Eerst wordt gekeken of zij een beroep kunnen doen op bestaande voorzieningen, zoals regelingen van de gemeente of andere instanties/organisaties. Dikwijls kan Leergeld helpen bij het aanvragen van deze voorzieningen.

 3. Leergeld biedt financiële steun

  Leergeld biedt ondersteuning in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan scholen, clubs, winkels etc. De afweging hierbij is altijd dat de ondersteuning bijdraagt aan de missie van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen door meedoen mogelijk te maken.

 4. Doorverwijzing

  Daarnaast verwijst de intermediair waar nodig naar andere instanties/organisaties die het gezin verder kunnen helpen. Dit kan zowel gaan om materiële als immateriële ondersteuning, zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, voedselbank of kledingbank.

 5. Follow-up

  Na goedkeuring van de ondersteuningsvraag van de ouders of verzorgers bij Leergeld blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. De manier waarop kan verschillend zijn (telefonisch of een persoonlijke ontmoeting). Als een aanvraag afgewezen wordt, wordt uitgelegd waarom. Als de situatie verandert kan opnieuw om ondersteuning gevraagd worden bij Leergeld.

 6. Signalering van structurele belemmeringen

  Merkt de intermediair structurele belemmeringen op die het gezin in de weg staan om de eindjes aan elkaar te knopen of om stappen vooruit te zetten, dan meldt de intermediair dit bij de coördinator. Deze signalen worden gebruikt richting gemeente(n) en/of richting Leergeld Nederland zodat zij structurele belemmeringen aan de kaak kunnen stellen en agenderen bij partijen die deze belemmeringen weg kunnen nemen.